Next Level

Next Level

Next Level

Alle scholen willen het beste uit hun leerlingen halen. In sommige klassen zitten leerlingen die de aangeboden leerstof (zeer) eenvoudig vinden. Deze leerlingen ervaren dat ze hoge scores halen, zonder hier al te veel moeite voor te doen. De instructie van de leerkracht hoeven ze zelden te volgen, omdat ze de opdrachten al begrijpen. Om deze leerlingen te blijven motiveren zal een leerkracht deze leerlingen stimuleren door extra uitdagende leerstof te geven en de gewone leerstof te beperken. Dat wordt "compacten en verrijken" genoemd. Voor veel van deze kinderen geeft dit voldoening. Zaken als compacten en verrijken vinden steeds meer hun weg in onze klassen, maar daarmee is nog niet elke leerling goed geholpen. Een klein aantal leerlingen kan en wil nog meer kennis opdoen en nog meer uitgedaagd worden. Binnen Stichting Prohles leefde al lange tijd de wens om een goede onderwijsvoorziening op te richten voor de begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Deze voorziening is gevonden in een bovenschoolse voorziening waar leerlingen op dinsdag of donderdag van verschillende scholen bij elkaar komen. In een gereserveerd lokaal krijgen zij leerstof en activiteiten aangeboden.

Next Level staat ook open voor de kinderen van scholen in Katwijk die niet aangesloten zijn bij Stichting Prohles. Bij plaatsing van deze leerlingen worden de kosten verrekend met de moederschool. Wanneer scholen leerlingen hiervoor willen aanmelden kan er contact opgenomen worden met Jenny Tamminga (jenny.tamminga@prohles.nl)

Programma

In Next Level wordt aan diverse uitdagende opdrachten gewerkt. Iedere periode staat er een thema centraal. Geregeld buigen de leerlingen zich over een moeilijke rekenopdracht of onderzoeksvraag.

De leerlingen gaan aan de slag met programmeren en proefjes en waar mogelijk wordt een excursie of workshop georganiseerd. Leerlingen maken ook kennis met 'Mindset' en hoe dat hun denken over intelligentie en leren be´nvloedt. Het doel van deze opdrachten is dat de leerling meer over zijn/haar eigen (on)mogelijkheden leert en werkt aan vaardigheden zoals doorzetten, samenwerken en plannen.

De leerlingen van Next Level houden in een portfolio bij wat ze gedaan en geleerd hebben. Er wordt gereflecteerd op hoe dat ging en wat er anders kan. De Next Level-leerkracht vult dit aan met zijn/haar bevindingen. Niet de taak, maar de aanpak van de leerling staat hierin centraal. Vanuit Next Level worden schoolopdrachten gegeven die in de klas uitgevoerd dienen te worden. De leerkracht van de reguliere groep maakt afspraken met de leerling wanneer er aan de opdrachten gewerkt kan worden.

Werkwijze

Voor de leerling is het belangrijk dat de basisschool zo snel mogelijk signaleert dat een leerling begaafd of hoogbegaafd kan zijn. Hoe eerder de onderwijsbehoeften van de leerlingen duidelijk zijn, hoe beter het programma hierop afgestemd kan worden. Veel basisscholen in Katwijk gebruiken een signaleringsinstrument om deze leerlingen in beeld te krijgen. Wanneer uit de signalering blijkt dat de leerling kenmerken laat zien van meer- of hoogbegaafdheid, wordt het programma op school aangepast met compacten en verrijken en worden opdrachten middels een weektaak aangeboden aan de leerling. Voor een aantal leerlingen zal de aanpassing in het programma van de klas niet voldoende zijn. Meedoen met de interne plusklas op de eigen school is meestal een volgende stap. Mocht er nog meer nodig zijn, dan wordt bekeken of Next Level de ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft.

Aanmelden

ext Level is beperkt in omvang en er moet goed gekeken worden welke kinderen toegelaten kunnen worden. Het eerste uitgangspunt is dat kinderen vanaf groep 5 deel kunnen nemen en dat de school alle mogelijkheden binnen de klas en school heeft ingezet. Verder heeft de leerling over langere tijd laten zien dat het (zeer) goed scoort bij de toetsen op school. Ook wordt het werk op de eigen school compact aangeboden en werkt het kind met een weektaak waarin naast het reguliere aanbod door de leerling ook wordt gewerkt aan verrijkingsopdrachten. Daarnaast is het belangrijk dat het kind een aantal karaktereigenschappen heeft die deelname aan deze bovenschoolse voorziening tot een succes maken. Hierbij moet gedacht worden aan: leergierig en nieuwsgierig zijn, uitdagingen aan willen gaan, met anderen kunnen samenwerken, kunnen werken met een weektaak, zelfstandig aan opdrachten op de eigen school kunnen werken.

Als de leerkracht van het kind denkt dat de leerling in aanmerking zou kunnen komen voor Next Level zal dit besproken worden met de Intern Begeleider van de school. Wanneer school, ouders en leerling het erover eens zijn dat deelname aan Next Level gewenst is, zal de leerling aangemeld worden bij de toelatingscommissie. Naast een beschrijving van de persoonlijkheid, werkhouding en schoolresultaten, wordt ook de motivatie uiteengezet.

De toelatingscommissie beoordeelt of de leerling geplaatst kan worden. Het schooljaar kent twee instroommomenten:

  • Begin van het schooljaar (augustus/september)

  • Na de voorjaarsvakantie

Uitgangspunt is dat een leerling die is toegelaten tot Next Level tot groep 8 na de voorjaarsvakantie blijft deelnemen, tenzij de leerling een andere ontwikkeling dan verwacht doormaakt en het beter is een andere route te kiezen. Vanzelfsprekend zal dit met de leerling, ouders/verzorgers en de leerkracht van de basisschool worden besproken.

Praktische informatie

Tijden:
Op dinsdag en donderdag van 8:30-14:15 uur. De groepsindeling kan per schooljaar verschillen, afhankelijk van de aanmeldingen.

De leerlingen worden door ouders naar de locatie gebracht of komen op eigen gelegenheid. Voor en na schooltijd zijn ouders hiervoor zelf verantwoordelijk. De leerkracht verzorgt de pauze van de leerlingen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Locatie:
Het Noorderlicht, locatie Coligny
Weth. Meerburgkade 38
2225 VB Katwijk


Meer info/contact:
Verdere informatie over Next Level kunt u krijgen bij de Intern Begeleider van de school van uw kind.

Binnenkort kunt u hier de nieuwe brochure vinden.