Sociale Veiligheid

Sociale Veiligheid

Veiligheidsbeleid

Bij Stichting Prohles vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft Stichting Prohles een beleidsplan 'sociale veiligheid' gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, deze kunt u hier downloaden. Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen Stichting Prohles.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creŽren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld (in het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn):
  • Intern Begeleider (Aandachtsfunctionaris).
  • Vertrouwenspersoon.
  • Directeur.
  • Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.
Op de websites van onze scholen staat aangegeven wie op de betreffende school de functie vervuld. Op bestuursniveau kan Jacqueline van den Oever benaderd worden m.b.t. dit onderwerp. Zij is tevens de bovenschoolse Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

Naast de 3 gedragsregels uit het Veiligheidsplan…
  • iedereen is anders en we horen er allemaal bij;
  • we helpen elkaar;
  • we zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving;
…. besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en sociale veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren. Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen de scholen ervoor dat dit structureel in het lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken. Welke methoden een school gebruikt leest u op de website van de school.

Soms heeft een kind meer zorg nodig dan de school in samenwerking met u als ouder kunnen bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of 'Veilig Thuis'. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt. Op de websites van de scholen vindt u de gegevens van het jeugd- en gezinsteam en de jeugdverpleegkundige van de school.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en niet altijd zichtbaar probleem. Om te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling goed in beeld zijn bij mensen die hier in hun werk zicht op hebben.

De wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor alle professionals die met jeugdigen en opvoeders werken. Om beroepskrachten te helpen bij het bepalen of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, zijn er per sector afwegingskaders opgesteld. Het is wettelijk verplicht om het afwegingskader te hanteren.

Aan de hand van 5 stappen bepalen onze onderwijsprofessionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Per 1 januari 2019 is een melding doen bij Veilig Thuis bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Hierdoor komen signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling eerder en vaker in beeld bij Veilig Thuis. Ook wanneer de professional zelf hulp kan bieden of organiseren. Een melding doen betekent immers niet dat de onderwijsprofessional de hulpverlening overdraagt, maar dat hij samen met Veilig Thuis werkt aan veiligheid voor het slachtoffer.

Daarnaast is melden bij Veilig Thuis nodig, omdat Veilig Thuis informatie uit verschillende meldingen kan combineren om de veiligheidssituatie beter in te schatten en omdat Veilig Thuis beroepskrachten dan waar nodig kan ondersteunen bij het zorgen voor langdurige veiligheid voor het slachtoffer.