Ontwikkeling

Ontwikkeling

Talent groeit bij vertrouwen en verantwoordelijkheid

Professionals en leerlingen van Stichting Prohles zijn gezegend met talent. Talent dat de volle breedte bestrijkt van wie kind en professional zijn. De ambitie de komende jaren is deze keur aan talenten zichtbaar te maken en te laten ontwikkelen. Talent kan alleen groeien waar onderling vertrouwen heerst en waar geŽxperimenteerd kan worden. In 'laboratoria of bewust gecreŽerde oefenplaatsen' leert de professional de zoektocht van de leerling op gevarieerde wijze te stimuleren en te begeleiden. Professionals reflecteren in schoolse en bovenschoolse netwerken op hun handelen om elke dag beter te worden in alle rollen die de professional heeft.

Deze bewust gecreŽerde leercultuur waarin talenten welig kunnen tieren, schept bij alle lerenden de verantwoordelijkheid om de eigen ontwikkeling te sturen en die van de ander te stimuleren. Daarmee neemt ook de profileringskans van de scholen toe. Scholen mogen van elkaar verschillen, een eigen onderwijskundige identiteit hebben. Die eigen onderwijskundige identiteit waarborgt een grotere keuzemogelijkheid voor leerlingen, ouders ťn personeel.

Prohles' professionals en leerlingen realiseren zich dat voor deze groeizame leercultuur gezonde buitenlucht voorwaardelijk is. Wij zijn zuinig op Gods' rijke schepping en gedragen ons verantwoordelijk voor deze 'kostbare en realistische leeromgeving'. Leren vindt bij Stichting Prohles daarom niet alleen binnen, maar zeker ook buiten plaats. Zuinig zijn op onze planeet, impliceert als vanzelfsprekend ook zuinig zijn op je zelf en de ander.

Prohles' leerlingen leren expliciet hůe je zuinig kunt zijn op je lichaam, je welbevinden ťn dat van de ander. Wederzijds respect wordt binnen Stichting Prohles actief voorgeleefd en geleerd. School en ouders trekken als partners op vanuit het besef dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid in de ambitie om onze kinderen zelfbewuste burgers te laten worden.

Kansen in de voorliggende periode om gestalte te geven aan deze ambitie:

  • Doorontwikkeling van de experimenteerlabs.
  • Investeren in groene schoolpleinen in combinatie met spel- en bewegingsactiviteiten in gezonde buitenlucht.
  • Investeren in duurzaamheid (voorbeeldfunctie).
  • Investeren in afstemming op meer- en hoogbegaafde leerlingen

In de komende vier jaar:

  • zijn medewerkers van Stichting Prohles actief op zoek naar de talenten van kinderen en medewerkers. Onze medewerkers worden toegerust om talenten te herkennen, erkennen en te benutten.
  • zijn onze leerkrachten hoogfrequent in gesprek met leerlingen om te onderzoeken waar ze goed in zijn of beter in willen worden.
  • is Stichting Prohles een organisatie waarbinnen de toetscultuur verlaten wordt en ruimte gemaakt wordt voor een ontwikkelingsgerichte cultuur.
  • worden scholen van Stichting Prohles een plek waarbinnen oefen- en leerplaatsen zijn, waarin gevarieerd en betekenisvol geleerd wordt. "Buiten" maakt daar geregeld deel van uit.
  • zijn scholen en stichting bezig met het uitvoeren van een duurzaamheidsprogramma.
  • worden scholen en stichting een vindplaats voor formeel en informeel leren van elkaar