Netwerk

Netwerk

Samen voor de ontwikkeling van onze leerlingen

Stichting Prohles maakt onderdeel uit van de gemeenschap van Katwijk en omgeving en werkt actief samen met ketenpartners als het Voortgezet Onderwijs, kerken, ROC's, universiteiten, met bedrijfsleven, maatschappelijke en culturele instellingen, sportverenigingen en de gemeente Katwijk zelf. Stichting Prohles zoekt actief naar de dialoog met deze ketenpartners vanuit de overtuiging dat wij gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling en het leren van onze kinderen. 'Interessante anderen' worden met regelmaat naar binnen gehaald om leerlingen te leren 'over buiten'. Stichting Prohles zoekt in het bijzonder samenwerking met het Voortgezet Onderwijs. Leerlijnen, werkwijzen en wederzijds aanbod worden afgestemd ten dienste van de ontwikkeling van leerlingen van 0-18 jaar.

Door dit gezamenlijke optrekken heeft Stichting Prohles goed zicht op trends, actualiteiten, ontwikkelingen die relevant zouden kunnen zijn voor herijking van de eigen missie, visie of aanpak.

Professionals bij Stichting Prohles zien ouders als belangrijke partners in vorming en opvoeding. Professionals en ouders zijn evenwaardig en hebben elkaar nodig om optimaal af te kunnen stemmen op de behoeften van elk kind.

Kansen in de voorliggende periode om gestalte te geven aan deze ambitie:

  • Actieve samenwerking met peuterspeelzaal, vroeg- en voorschoolse educatie in IKC's
  • Gebiedsgerichte aanpak, samen met gemeente en maatschappelijke organisaties verder onderzoeken en inhoud geven.
  • Uitbouwen van de samenwerking met het VO (10-14) in het zoeken naar andere pedagogische en didactische concepten en tweetalig onderwijs.

In de komende vier jaar:

  • wil Stichting Prohles een initiŽrende en verbindende factor zijn binnen de Katwijkse samenleving gericht op ontwikkeling van kinderen tussen 0-18.
  • werken scholen binnen Stichting Prohles, als onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Duin- en Bollenstreek, samen en beschikken middels dat SWV over een dekkend thuisnabij vangnet op het gebied van zorg en begeleiding.
  • initiŽren scholen gesprekken tussen leerkracht, kind en ouders vanuit een gelijkwaardige positie in het belang van de ontwikkeling van het kind.
  • organiseert Stichting Prohles structureel klankbordgesprekken met ouders.