Identiteit

Identiteit

Ieder kind is welkom

Onze scholen zijn niet allemaal hetzelfde; er is ruimte voor eigenheid van scholen. De basis voor ons handelen is en blijft daarbij wel Gods woord zoals dat door de Bijbel tot ons komt. We willen dat er wat te kiezen blijft voor de ouders van onze leerlingen (ouders kunnen een keuze maken voor een school die het dichtst bij de eigen geloofs- en opvoedingsopvatting ligt). Katwijkse scholen, in verbondenheid met de historie van het dorp, kennen van ouds deze diversiteit. Die eenheid in verscheidenheid koesteren we. Daarom hebben scholen ook omschreven hoe zij invulling aan het Christelijk onderwijs willen geven.

Onze scholen zijn toegankelijk en open voor alle kinderen en ouders, juist omdat we Christelijke scholen zijn. Iedereen is welkom en mag zich welkom voelen. We willen alle kinderen welkom heten en aandacht geven aan de diverse achtergronden van onze leerlingen. We gedragen ons liefdevol richting onze leerlingen. We vragen wel van de ouders van onze leerlingen om zich te conformeren aan onze normen, waarden, gedragingen en vieringen. Daarom zijn onze vieringen uitnodigend en toegankelijk voor allen.

We willen getuigen zijn van ons Christelijk geloof, ons geloof in God de Vader, Jezus Christus als zijn Zoon en de Heilige Geest. Dat betekent dat onze leerkrachten verhalen vertellen uit de Bijbel, christelijke liederen zingen en met de kinderen bidden. Dat is geen "uiterlijk vertoon", maar wordt ook doorleefd en voorgeleefd door de leerkrachten. (En is dus zichtbaar in het gedrag. Echtheid en integriteit zijn belangrijke begrippen.) Omdat er sprake is van diversiteit, vragen we wederzijds respect. Dat betekent dat we ook in contact leven met kinderen die vanuit een andere religieuze achtergrond onze scholen bezoeken. Ook daar gaan we met respect mee om.

We leggen, samen met de ouders, een fundament voor het Christelijk geloof. Door het vertellen van de Christelijke verhalen, het zingen, vieren en bidden, en ons eigen voorbeeldgedrag, werken we aan dat fundament. We werken voortdurend aan een veilige omgeving voor de kinderen, met als uitgangspunt onze Christelijke normen en waarden.

We nemen, als scholen van Prohles, een duidelijk standpunt in. Onze identiteit verloochenen we niet, we zijn daar duidelijk over. Maar dat betekent niet dat we geen oog hebben voor de samenleving om ons heen. We willen voortdurend ook verbinding met de ander zoeken. Ontmoeting en wederzijds respect en acceptatie zijn belangrijke waarden voor ons.

We spreken regelmatig in de teamvergaderingen over de identiteit van de school. Zo herijken we ons gedrag en zijn we ons steeds bewust van onze opdracht. Onze scholen zijn met de kinderen en leerkrachten bezig met de wereld van morgen: we zoeken naar mogelijkheden om een uitdagende, prikkelende onderzoekende omgeving te maken. Daarbij hoort ook de zoektocht naar de vraag: waartoe; wat betekent ons onderwijs als christelijk ge´nspireerd onderwijs voor onze maatschappij. Wat is onze boodschap voor de wereld om ons heen?

In de komende vier jaar:

  • hebben de scholen van Stichting Prohles hebben in hun schoolgids een helder omschreven identiteitsbelofte opgenomen.
  • staat identiteit regelmatig op de agenda van team overleggen