You Academy

You Academy

Voor wie is de You Academy?

De You Academy is er voor leerlingen tussen de 10 en 14 jaar die eerder of juist later toe zijn aan de stap naar het voortgezet onderwijs. Sommige leerlingen kunnen in groep 7 al meer lesstof aan en worden nu geremd in hun ontwikkeling terwijl je ook leerlingen hebt die in hun sociaal-emotionele ontwikkeling al toe zijn aan het voortgezet onderwijs maar die wat betreft kennis en vaardigheden nog beter even op po-niveau kunnen werken. We willen met de You Academy de overgang tussen primair- en voortgezet onderwijs vloeiend laten verlopen en leerlingen de ruimte bieden om zich op eigen tempo door te ontwikkelen.

Met de You Academy proberen Stichting Prohles en Stichting Andreas College het primair- en voortgezet onderwijs met elkaar te verbinden. We bieden de leerlingen een leeromgeving waar binnen de thema's gewerkt wordt aan vakkennis en vaardigheden. We werken aan de SLO-doelen en doelen in het voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen voor verschillende vakken en vakgebieden op verschillende niveaus kunnen werken. Zo kan een groep 8 leerling op VO-niveau werken aan rekenen/wiskunde en op groep 7 niveau werken aan taal. De knip tussen PO en VO wordt hierdoor minder strak.


Onderwijsconcept

Op de You Academy wordt gewerkt met een internationaal onderwijsconcept, IMYC (International Middle Years Curriculum). Dit concept sluit aan bij het tienerbrein en zorgt ervoor dat leerlingen meer leren, meer plezier hebben en meer bewust zijn van hun eigen ontwikkeling. Gedurende het jaar wordt er gewerkt met thema's waarin vakoverstijgend wordt gewerkt en waarbinnen aandacht wordt besteed aan internationalisering, burgerschap en moderne vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denkvermogen, leren 'leren', samenwerken en probleemoplossend vermogen.

De vakken zijn ingedeeld in 5 leerdomeinen:

  • You can create staat voor de vakken kunst, cultuur, muziek, drama en ontwerpen.
  • You can communicate staat voor de vakken Nederlands, Engels, moderne vreemde talen en digitale geletterdheid.
  • You can connect staat voor de vakken burgerschap, mens&maatschappij, levensbeschouwing en economie.
  • You can discover staat voor de vakken rekenen, wiskunde, natuur, science, technologie en ontwerpen.
  • You can grow staat voor persoonsvorming, filosofie en nadenken over 'wie ben ik?' 'Wat kan ik?' En 'wat wil ik?'

Een gedeelte van de vakken zullen gedurende het hele jaar worden aangeboden zoals rekenen, wiskunde, taal, Nederlands en Engels. Andere vakken worden in blokken aangeboden. Zo proberen we een goede balans te vinden tussen de theoretische vakken en de praktijkvakken.