De directeur-bestuurder (en tevens het bevoegd gezag) is de heer Rindert P.R. Venema.

Dagelijks houdt hij zich bezig met het ontwikkelen en ten uitvoer (laten) brengen van beleid op verschillende terreinen. Eťn keer per maand vergadert hij met de Raad van Beheer. In dat bestuurlijke overleg worden de beleidszaken besproken en door het bestuur geaccordeerd.

Het bestuur wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op de volgende beleidsterreinen:

- identiteit
- personeel
- kwaliteit
- financiŽn
- huisvesting
- bestuurlijke processen

- public relations

Daarnaast vindt er veelvuldig overleg plaats met de afzonderlijke directies en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In dit overleg worden afspraken gemaakt over het te voeren beleid en de praktische uitwerking daarvan op schoolniveau. De GMR heeft op verschillende onderwerpen instemmings- , dan wel adviesrecht.

De heer Venema is gedurende de werkdagen te bereiken op het bestuurskantoor PROHLES onder telefoonnummer 071-4082504 of via e-mail